Profesionalna orjentacija: kako odabrati pravu školu ili fakultet?

 

Profesionalna orjentacija je koncept ulaska u svijet zanimanja i planiranje karijere koji je neophodan svima koji žele da na odgovoran način upravljaju svojim životom i planiraju budućnust. Ozbiljne promjene u svijetu rada, nova i nepoznata zanimanja, sve više ‘’atipičnih’’ puteva ulaska u karijeru,  uslovila su jedan novi koncept pripremanja i promišljanje za budući izbor zanimanja i planiranje karijere.

Proces orjentacije upućeje na različita značenja. Orjentacija označava ‘’trenutno stanje’’ i vezuje se za periode u životu svake osobe, ali i ‘’proces’’ gdje se orjentacija vidi kao kontinuitet u načinu planiranja, realizacije ili donošenje odluka. Kako bi smo pokušali da pomirimo ova dva pristupa u orjentaciji koji se u svakodnevnom životu prepliću nastojimo da ponudimo model koji je sistemski i nudi razvoj kompetencija za izbor zanimanja kod mladih na osnovu ličnog koncepta.   

Kome je namijenjen program profesionalne orjentacije?

Prvenstvemo mladim ljudima koji se nalaze u završnim razredima osnovne i srednje škole. Naš sistem obrazovanja je zamišljen na taj način da se po završetku osnovne škola djeca upute u proces daljeg stručnog ili opšteg obrazovanja u cilju pripreme za buduće zanimanje.

Bez obzira da li će se mladi odlučiti za upis neke srednje stručne škole ili nastaviti obrazovanje u gimnaziji ili na fakultetu, pretpostavlja se (ili bi bilo poželjno) da treba da prođu kroz proces profesionalne orijentacije. Kroz situacije susreta i ispitivanja svijeta zanimanja mladi bi trebali da steknu znanja i vještine koja ih suočavaju sa samim sobom, sa ličnim interesovanjima, ambicijama i odgovornostima, sve u cilju boljeg i realnog upoznavanja sebe i socijalnih kompetencija koje ih osnažuju u procesu različitih izbora koje će morati da prave na tržištu rada.

Na koji način se prolazi kroz proces sticanja kompetencija za izbor zanimanja kod mladih na osnovu ličnog koncepta?

Kompetencije  (lična znanja, spsobnosti i vještine), su preduslov za uspješan prelazak sa jednog nivoa obrazovanja na drugi ili prelazak u svijet rada. Pored brojnih znanja koje mladi mogu steći ako se bave sopstvenom ličnošću i informisanjem potrebno je steći i vještine preko ličnog iskustva i doživljaja. Za to su neophodne aktivne metode, saznajno i istrazivačko učenje kroz igru i refleksiju.  Podsticanje spremnosti i motivacije, procedure istraživanja i informisanja, susret sa svijetom predrasuda i stereotipa u pogledu mogućnosti školovanja i zanimanja, izvođenje vježbi i igara bliskih konkretnim profesionalnim situacijama i stručnim zanimanjima, upoznavanje sa svijetom  odgovornosti u procesu samostalnog odlučivanja.

Zašto se preporučuje ulaganje u profesionalnu orjentaciju?

Kao primarni cilj uzima se osnaživanje ličnosti i blagovremeno informisanje o svijetu zanimanja, putevima školovanja za zanimanje i upoznavanje pravila i trendova na tržištu rada. Prolazeći put profesionalne orjentacije mladi treba da:

  • otkriju, istraže i preispitaju sopstvene želje, interesovanja i sklonosti.
  • da prepoznaju i iskoriste sopstvene talente i sposobnosti.
  • da otkriju svoje stavove i vrijednosna opredjeljenja, za iste se bore ili ih mijenjaju.
  • da se upoznaju i informišu o očekivanjima vezanim za stručna zanimanja i školovanje.
  • da prepoznaju trendove u izboru zanimanja i razumiju promjene u svijetu rada.
  • da prepoznaju uticaje novih tehnologija na različite oblasti struke i života.
  • da izgrade ličnu strategiju za sopstveno odgovorno planiranje karijere i života.
  • da donesu odluku o budućem nastavku školovanja ili izboru zanimanja.
  • I na kraju, da steknu znanja i vještine koje će im koristiti u svakoj životnoj situaciju gdje se pojavi mogućnost višestukog izbora i usklađivanje ideja, ideala i realnih mogućnosti.

Izbor budućeg zanimanja i nastavak školovanja je odluka koja će u velikoj mjeri uticati  na kvalitet života svake osobe u budućnosti. Na ovaj put mladi ljudi i njihovi roditelji kreću sa  brojnim nedoumicama, strahovima i nerealnim očekivanjima. Od trenutka kada se mlada osoba suoči sa svijetom rada i stručnim profilima do konačnog izbora i odluke prolaze se brojne faze kroz koje se usglašavaju želje i mogućnosti; realna očekivanja sa idealima; znanja sa predrasudama; želja za promjenama i potreba da se ostane u sigurnoj zoni porodice ili poznatog okruženja. Kako bi ovaj put bio izazov i avantura posle koje će se mladi  vratiti osnaženi i sa jasnim životnim vizijama, a ne put nepovjerenja, čekanja i lutanja,  pželjno je prihvatiti stav da  se karijera i uspjeh  planira, a ne slučajno dešava.  

Program profesionalne orjentacije vodi Katarina Vučinić Marković, diplomirani pedagog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom.

Konsultacije sa Katarinom možete zakazati na jelena@smartchange.me

 

0 Komentara

Postavi komentar

Želiš da se pridružiš diskusiji?
Slobodno komentarisi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *